نمد گیلانس فرچه  سر دریلی


وارکننده  و تولیدکننده فرچه دودی کاری نرم و زبر در کلیه اندازه ها  

و

کلیه محصولات سردریلی از قبیله نمد ، فرچه دودی کاری نرم  و سخت ، گیلانس و.....


عنوان: پرداختکاری